புதன், 10 ஏப்ரல், 2019

செம்ம 🔥 மச்சி ♥

வெந்து தணிந்து
பின்கொளுத்தும்
இவ்வெய்யிலின்
கொடுமையானது, 
நாமிட்டுக்கொள்ளும்
முத்தச்சண்டையின் 
முடிவிலென்னை
வென்று, தனித்து
நீவிடும் பெருமூச்சின்
உஷ்ணத்திற்கு ஈடானது.!