வெள்ளி, 13 மார்ச், 2020

Physikissu 💙💚💛💜

உனக்கு நேர்மின்வாயாக நானும்
எனக்கு எதிர்மின்வாயாக நீயும்
வாய்க்கப்பெற்றதாலோ என்னவோ,
அடிக்கடி மின்னோட்டம் நடந்து
உன் உதட்டுச் சாயமானது
என்னுதட்டில் முலாம் பூசுகிறது.!


Che-miss-try / Che-mystery 💙💚💛💜

You're the Catalyst to Secrete
'Oxytocin' automatically in me,
By your Comical Reactions Dear.!