புதன், 20 நவம்பர், 2019

தொடர்பெல்லைக்கு வெளியே

தொடர்பற்றுப்போதல் என்பதொருவரம்,
எவருடனாயினும் எதனுடனாயினும்;
வரம்வேண்டிப் போகப்போகிறேன், நான்
வரவேண்டிப் பார்த்திருக்காதீர்கள்;
யாருக்குமிங்கு எளிதில் கிட்டாத வரமாகும்,
யானுமுயன்று மீண்டு(ம்)வர  சிலபல வாரமாகும்.!