ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2020

மன்னா

"மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல,
கர்த்தராகிய தேவனுடைய வாயிலிருந்து 
புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் 
பிழைப்பான்." என்கிற உம்முடைய 
இவ்வார்த்தையே என்னை பசியாற்றுகிறது  
பணமற்ற பசியுற்ற நாட்களில்.!