வியாழன், 27 அக்டோபர், 2016

எனது கவிதை

தேவனே மனிதனை நீர் படைத்தீர் 'Soil'-ஆல்,
அதிலும் படைத்தீர் உம்முடைய சாயலால்.!