செவ்வாய், 11 அக்டோபர், 2016

எனது கவிதை

'பயனிலை'யாயிருப்பதால் பயனில்லையானாலும்,
என்றாவதொருநாள் கண்டிப்பாக
நீ எழுவாயாக 'எழுவாயாக'.!