புதன், 7 செப்டம்பர், 2016

சொல்லாக்காதல்

சொல்லப்படாத காதல்:

நீ சொல்லுவாயென நானும்
நான் சொல்லுவேனென நீயும்
நினைத்துக்கொண்டோமோ என்னவவோ,
இன்னும் சொல்லப்படாமல் இருக்கிறது
நம் காதல்.!