சனி, 30 ஜூலை, 2016

எனது கவிதை

நித்தமும் பாடுவேன் நான் அந்தாதி,
ஆதியந்தமானவரின் சித்தமிருந்தால்.!