ஞாயிறு, 24 ஜூலை, 2016

எனது கவிதை

உனக்கு நான் அற்பமானவன்,
எனக்கு நீ அற்புதமானவள்.!